Archief

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht

We gaan het jaar 2017 in. De wereldbevolking is gegroeid tot bijna 7,5 miljard mensen. De armoede is nog steeds de wereld niet uit. Intussen worden we geplaagd door toenemende ecologische schade met grote sociale gevolgen, zoals de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, de vervuiling van lucht en oceanen, en door bodemdegradatie dalen de voedselopbrengsten. Wat doen we? Is er een rechtvaardige ingreep mogelijk, om de Aarde nog leefbaar te houden, ook voor volgende generaties? 

 

schermafbeelding-2017-01-04-om-13-20-54

Recht voor allen

Op 20 november mocht ik in Heerenveen de Domela Nieuwenhuis-lezing houden. Domela Nieuwenhuis was de uitgever van het tijdschrift ‘Recht voor Allen’. Dat stimuleerde me om in die traditie mijn zoektocht te presenteren naar het recht op een Eerlijk Aarde-aandeel (Fair Earth Share). Daarbij komt het voetafdrukmodel goed van pas en ook de recente getallen die zijn gepubliceerd in het Living Planet Report 2016. Getallen over de mondiale scheve verdeling hadden me al rond 1970 wakker geschud. Het bleef me bezig houden en op basis van het rapport ‘Our Common Future’ (bekend als het Brundtland-rapport, 1987) publiceerde ik in 1989 een artikel in de Volkskrant over het feit dat de rijke landen met hun onevenredig grote claims op de mondiale grondstoffen de mensenrechten schendden. De situatie is daarna nog verergerd, maar er wordt vreemd genoeg nog steeds geen mensenrechtenkwestie van gemaakt. Integendeel: onze regering roept bij herhaling dat we vooral meer moeten kopen want onze (geld)economie moet groeien. En dat geluid horen we helaas in heel Europa en daarbuiten. Het is de mondiale mantra: groei, groei, groei!

 

Liberale filosofie

We zijn anno 2017 ver verwijderd geraakt van de liberale idealen van vóór de koloniale tijd. Toen was er op regionaal niveau nog sociale controle over de verdeling van de commons, ofwel het gebruik van grond en natuurlijke grondstoffen. Volgens de liberale filosoof John Locke (1632-1704) heeft elk individu recht op maximale vrijheid om invulling te geven aan het eigen leven. Hij formuleerde op basis daarvan ook het uitgangspunt dat een individu niet ongelimiteerd stukken natuur voor zichzelf mag claimen, omdat de planeet eindig is.

Je mag voor eigen behoefte een gedeelte van de (vruchten van de) natuur gebruiken, mits er voor anderen genoeg en van dezelfde kwaliteit over blijft! Dit zou je liberale solidariteit of sociaal liberalisme kunnen noemen; in ieder geval iets anders dan het huidige neo-liberalisme. Locke pleitte dus heel zakelijk voor een eerlijke verdeling, Fair Shares. Niemand kan méér aanspraak maken op de natuur dan een ander, want de mogelijkheden die de natuur biedt, zijn niemands persoonlijke verdienste, zo redeneerde hij. Dat is wel iets anders dan de decadente gedachte dat wij recht hebben op vliegvakanties, auto’s, veel vlees enzovoort.

 

Recht van de rijken

Toen Locke leefde was de koloniale periode al begonnen. We trokken met schepen naar verre oorden en konden er pakken wat er maar te pakken viel. Voor de thuisblijvers was het letterlijk ver van hun bed en waren de gevolgen niet zichtbaar; wat niet weet, wat niet deert. Het werd de periode waarin het recht van de rijken een wereldwijd fenomeen werd. En helaas geldt dat tot op de dag van vandaag, terwijl we ook veel te weinig betalen voor onze importen. In 1996 kwam er een rapport uit waaruit bleek dat Nederland van maar liefst 23 miljoen hectare elders op de wereld goederen importeerde (zelf hebben we 2 miljoen hectare landbouwgrond). Toen ik rond 1998 directeur-generaal Hans Pont van het Milieu-ministerie vroeg wat ze aan dat grootgrondgebruik van Nederland gingen doen, kreeg ik dit onthutsende antwoord: ‘Jan, in ‘Den Haag’ praten we niet over minder, maar we gaan onze importen wel verduurzamen’. Formeel heet dit dat er niet aan ‘volumebeleid’ wordt gedaan.

 

4,9 miljoen doden per jaar 

Zo is de situatie gegroeid dat ongeveer 20% van de wereldbevolking ruim 80% van de mondiale hulpbronnen gebruikt. Hierdoor blijft er weinig over voor de rest van de wereldbevolking. Voor alle ruim zeven miljard mensen net zoveel hulpbronnen als die rijke minderheid nu gebruikt, dat kan onze Aarde onmogelijk opbrengen. In de grafiek van onze Mondiale Voetafdruk zien we namelijk dat we rond 1970 al door de ‘duurzaamheidsbarrière’ van de Aarde zijn gegaan en dat de overbelasting (overshoot) van de Aarde intussen is opgelopen tot 65%.

 

world-biocapacity-p-75

 

Dat verklaart al die vormen van kwaliteitsverlies van bodem, water en lucht, de overbevissing, kap van (oer)wouden, en natuurlijk de klimaatchaos. In de hele keten van productie en consumptie van fossiele olie, gas en kolen vallen er nu per jaar 4,9 miljoen doden. 400.000 daarvan zijn zogenaamde ‘klimaatdoden’. Dit is een stille Ecocide; slachtoffers van ecosysteemschade. De dramatische getallen komen uit de ‘Climate Vulnerability Monitor 2012’ van DARA in Madrid.

 

10 appelen en 10 kinderen

Eigenlijk staan we anno 2017 voor de eenvoudige vraag hoe we bijvoorbeeld 10 appelen moeten verdelen onder 10 kinderen. Nu gaat het in de praktijk nog zo dat 2 kinderen al direct 8 appelen pakken. De andere 8 kinderen moeten maar zien hoe ze onderling het restant verdelen. Met ‘ontwikkelingssamenwerking’ wordt formeel nog wat geholpen om de ergste nood hier en daar te ledigen, maar intussen is gebleken dat we een veelvoud aan geld uit die landen weten weg te halen via o.a. slimme belastingconstructies, manipulatie met prijzen binnen multinationals, en veel te lage prijzen voor grondstoffen en producten; ‘omgekeerde ontwikkelingshulp’ wordt dat genoemd. Prof. Jan Tinbergen berekende ongeveer 50 jaar geleden dat de rijke landen eigenlijk 2% van hun Bruto Nationaal Product zouden moeten investeren in arme landen om binnen afzienbare tijd tot een gelijk niveau te kunnen komen. Het werd echter formeel slechts 0,7% en zelfs aan dat percentage werd nog flink geknabbeld, ook in Nederland. Dus moeten we helaas concluderen dat het beleid helemaal niet geleid heeft tot mondiaal eerlijk delen en dat we vooral flink profiteren van andere landen.

 

Amnesty International

In 2006 kwam mijn boek uit over de Mondiale Voetafdruk, met daarin een speciaal hoofdstuk over mensenrechten en voetafdrukken. Ik ging toen een exemplaar van het boek aanbieden aan Amnesty International in Amsterdam en wees vooral op dat mensenrechten-hoofdstuk. Mijn voorstel was dat in hun jaarlijkse rapportages ook de schendingen van de rijke landen zouden worden opgenomen, vanwege hun onrechtmatige grote Mondiale Voetafdruk. Dat zou tevens de rapportages evenwichtiger maken, want doorgaans zijn het vooral de minder rijke landen waarover mensenrechten-schendingen worden gemeld. Pas na enige maanden kreeg ik per brief het bericht dat men het voorstel niet kon oppakken. Jaren later heb ik het ook nog geprobeerd via het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen, maar ook daar viel het idee helaas nog niet in goede aarde.

 

Eerlijke verdeling door quotering

In welke richting moeten we het dan zoeken? Hoe kunnen we effectief aan de overbelasting van de Aarde werken en tegelijk een rechtvaardige verdeling bereiken? Met de Werkgroep Voetafdruk Nederland hebben we daar voorstellen voor uitgewerkt in een nota. Je komt uit bij quotering. Dat is rantsoenering waarbij iedereen gelijk wordt bedeeld. En tegelijk wordt uitgegaan van veilige plafonds (bijvoorbeeld qua uitstoot van CO2) en duurzaam beschikbare hoeveelheden van grondstoffen. Voor CO2 is door de Engelsman David Fleming een slim systeem uitgewerkt met ‘Tradable Energy Quotas’ (zie www.teqs.net of het Nederlandse boek ‘Energieslank leven met Klimaatdukaten’).

In het stappenplan van onze quoteringsnota – zie www.voetafdruk.eu – stellen we voor daarmee te beginnen. Omdat ons gebruik meer behelst dan energie, en ook het gevaar bestaat dat er een vlucht komt naar nog meer landgebruik voor energieteelten (zoals koolzaad, maïs en palmolie), stellen we voor om vervolgens naar quotering van voetafdrukken te gaan. We kunnen bijvoorbeeld via een elektronisch betaalsysteem iedereen een jaarlijks quotum geven van 15.000 m2. Bij elke aankoop worden dan een paar m2 afgeboekt. Een dergelijk ‘Balansgeldsysteem’ is door Bert Vink beschreven. Op Europees niveau zijn er al diverse conferenties geweest over quotering, en met name in België, Engeland, Hongarije en Spanje zijn er collega-groepen ook mee bezig.

 

VN Mensenrechten

Misschien denk u wel: ‘Dat gaat het niet worden!’ Wij denken echter dat een dergelijk plan wel degelijk opgepakt zal worden zodra mensen massaal in opstand komen als de prijzen van bijvoorbeeld energie, vlees en vliegen zo hoog worden dat alleen de rijken het nog kunnen betalen. Dan moet er een goed quoteringsplan op de plank liggen.

Eigenlijk zou quotering niet nodig moeten zijn. Iedere wereldburger heeft immers al recht op voedsel, huisvesting, kleding, water, onderwijs en dergelijke via de VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voor die rechten heb je enige ruimte van de Aarde nodig, dus in principe bestaat het mensenrecht op een eerlijke Voetafdruk al! Er zullen helaas juristen aan te pas moeten komen om dergelijke rechten ook afgedwongen te krijgen. Verder kan iedereen zelf werken aan een eerlijke voetafdruk. Want de getallen van de Mondiale Voetafdruk laten nuchter zien hoe de verhoudingen liggen en waar we zelf ongeveer recht op hebben. Het model geeft de vrijheid om invulling te geven aan je eigen leven, mits er voor anderen maar genoeg en van dezelfde kwaliteit overblijft. Natuurlijk is voor ieder individu meer ruimte beschikbaar wanneer we erin slagen om het enorme bevolkingsaantal én de te grote voetafdrukken te verkleinen.

 

Zienswijze voor Rechtencollege

Vorig jaar stuurde ik (door hen uitgenodigd) een zienswijze over mensenrechten en voetafdrukken naar het College voor de Rechten van de Mens, verwijzend naar het Living Planet Report. Daarna bleef het lang stil, en bij navraag bleek dat er met mijn zienswijze niets was gedaan. Op mijn verzoek om een inhoudelijke reactie werd niet ingegaan…

Op basis van de beschreven ervaringen moet ik helaas concluderen dat velen nog wegkijken bij de confrontatie met de cijfers van onze grote Mondiale Voetafdruk en de relatie met mensenrechten. De vele goede bedoelingen en projecten om de wereld te verbeteren doen me daarom denken aan de nuchtere analyse van Lev Tolstoj, zoals kernachtig verwoord in onderstaand gedichtje. Mijn voorstel is om er in 2017 maar eens een punt van te maken, een effectief punt. Het is hoogtijd voor voetafdruk-rechtvaardigheid, ofwel Footprint Justice. Waarschijnlijk moeten er rechters aan te pas komen, net als bij de klimaatzaak van Urgenda.

Jan Juffermans

Excursie naar windpark Katteberg

Transitie Boxtel coordineerde de Duurzame Week in oktober. Eén van de activiteiten was een klimaat kleurenwedstrjid georganiseerd door kunstenaarsvereniging Kunstlicht99. De winnaars werden op 14 december getrakteerd op een bezoek aan windpark Kattenberg, bij Oirschot. Rick van Mensvoort uit Liempde, de projectleider voor RWE, legde uit hoeveel aspecten aan de pas kwamen tijdens het traject, o.a. voor de acceptatie door de omwoners.

Vier kinderen van de Beemden en de Prinses Amaliaschool mochten ook mee. Ze hadden in de Duurzame Week  gastles gehad over duurzame energie en toonde hun enthousiasme aan voor 4 molens in Boxtel.   We mochten in de technische ruimtes kijken, maar omhoog gaan met de lift helaas niet. De technologie is fascinerend, en de molens mooi en indrukwekkend.
De 4 turbines leveren genoeg stroom voor 40% van  huishoudens van Oirschot en Oisterwijk. En ze sparen de uitstoot uit van 4.000 autos.

 

molenbezoek

 

Bomenbeleid

tbleefbaar_def

 

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W

van de Gemeente Boxtel

Boxtel, 6 december 2016

Betreft: Bomenbeleid

Geacht College, Gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren,

Samen naar een energieneutraal Boxtel in 2030; we werken er graag aan mee. Daar hoort uiteraard een goed bomenbeleid en –plan bij. Op 19 september presenteerden de betrokken ambtenaren gezamenlijk met de wethouders Van de Wiel en Van Wanrooij het ‘Meer Jaren Plan Bomen’. Dit plan werd door de ontwikkelaar, de heer Leo van der Sande, nader toegelicht. Ook was er gelegenheid tot vragen stellen.

Het is goed te merken dat zowel de ambtenaren als de wethouders zo betrokken zijn en hun best doen om Boxtel groener te maken. Wij van Transitie Boxtel werken daar graag en zoveel mogelijk aan mee.

Jammer was dat wij bij de presentatie niet het idee kregen dat er enige vorm van inspraak mogelijk was en het plan ter kennisgeving werd gepresenteerd. Daarbij concludeerden we dat er geen integrale afwegings-methode was ontwikkeld voor klachten over bomen. We zien graag een streng doch rechtvaardig beleid. Bij evt. kap van bomen hoort bijv. een ruime herplantingsverplichting met een aantal niet al te kleine bomen.

Gelukkig zijn er meer gemeenten actief bezig met duurzaamheid en bomen. Vandaar dat we zeer verguld waren toen we de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo onder ogen kregen. Zie de link onder.

Dit plan is qua aanpak compleet en helder. In deze aanpak kan Transitie Boxtel zich helemaal vinden. Graag willen wij u daarom vragen om dit plan ook te omarmen en zoveel mogelijk over te nemen voor toepassing in de gemeente Boxtel. Misschien zijn ook andere beleidsdocumenten van Geldrop-Mierlo goed herbruikbaar.

Dat scheelt tevens veel onderzoekswerk, en dus geld, en vooral ook tijd. Een win-win-win-situatie dus.

Gezien de ernst van de snelle klimaatverandering is het belangrijk dat er zeker de komende 20 jaar zoveel mogelijk bomen blijven staan, er zo min mogelijk hout wordt verbrand, en dat er ook zoveel mogelijk bomen worden bij geplant. Bij de hogere temperaturen in de zomer bieden ze bovendien heerlijke schaduw.

We zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet van de Bomencommissie van Transitie Boxtel,

Mirjam Bemelmans, Nadja van Berkel en Jan Juffermans

CC: de regionale pers

Hierbij de link naar de ‘Overlastmodule’ van de gemeente Geldrop-Mierlo:

https://www.geldrop-mierlo.nl

 

Boxtel In Koor op Earthday

Muziek is het ultieme middel om mensen te verbinden. En Boxtel heeft veel muziekliefhebbers, er zijn alleen al zo’n 18 koren. Hoe mooi zou het zijn als al deze koren en bands

bijeenkomen en samen zingen? Transitie Boxtel nodigt daarom alle koren en betrokken musici uit om te brainstormen hoe te komen tot bijvoorbeeld één supergroot koor met meezingend publiek. Of tot een ochtend met afwisselende optredens van diverse koren?

Zo kunnen we samen een steentje bijdragen voor de toekomst van onze kinderen. Niet politiek gekleurd, maar gewoon in het kader van de wereldwijde Earthday. Waarbij mensenzich inzetten voor een gezonde, fijne en duurzame toekomst. Niet ver van je bed, maar gewoon –en juist!- in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Precies hier denken wij dat zo’ngroot koorinitiatief is te verwezenlijken. Want zowel de gemeente als haar burgers zijn erg betrokken en verbonden met het klimaat en de Aarde. Vanuit Transitie Boxtel zijn we graag kartrekker van dit initiatief om samen met u een klinkende verbinding tot stand te brengen.

Graag willen we spoedig met een aantal afgevaardigden van de koren en muziekmakers hierover brainstormen om rondom de dag van de Aarde op 22 april (Earthday) hartverwarmend de Aarde te bezingen.

Wie wil er mee brainstormen hoe we dit muzikale evenement vorm kunnen geven? Dus in overleg locatie, liederen, samenwerking met horeca?Geluidsinstallatie, vergunning en dergelijke bespreken. De brainstorm vindt plaats op dinsdagavond 13 december 20 u. Kom je naar de brainstorm, stuur dan aub een reply mirjambemelmans@gmail.com. We bevestigen dan de locatie.

Kijk gerust even naar een Belgisch voorbeeld en raak geïnspireerd: ‘we need to wake up’.  https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g

Graag jullie reactie,

Transitie Boxtel

 

Repair cafe in Het GOED

 op zaterdag 18/2/17 en 13/5/17 van 12.00 tot 15.00

 

Transitie Boxtel speecht voorafgaand aan begroting 2017

tbleefbaar_def

Pleidooi voor klimaatadaptie en uitleg klimaattoets

Voorzitter, College, Raadsleden, 

Mag ik beginnen met een felicitatie voor Boxtel, Boxtel Energie Neutraal 2030. Hiermee anticipeert Boxtel op de versnelde opwarming!

Mijn naam is Mirjam Bemelmans. Ik spreek hier als inwoner van Boxtel en bewoner van deze planeet.

De begroting voor 2017 en de meerjarenraming tot 2020 meldt dat de gemeente Boxtel streeft om met duurzaamheid voorop te blijven lopen. Boxtel heeft veel bestuursleden met een groen hart. Dus ik dacht dat ik met een gerust hart kon gaan slapen. 

Maar klimaatrecords worden continu verbroken. 

En keken jullie naar ‘Before the flood’, de nieuwste film over klimaatverandering en zelfs de nieuwe dramaserie over een hedendaagse watersnoodramp ‘Als de dijken breken’?  

 

Getriggerd zocht ik in de begroting de woorden ‘klimaatmitigatie’= het voorkómen van opwarming en  ‘klimaatadaptie’. Mitigatie kwam er helemaal niet in voor. En slechts éénmaal het woord ‘klimaatadaptie (op blz 10) … 

Vervolgens ‘neerslag en hittestress moeten d.m.v. groenbeheer beheerst worden’…  Ook meldt de begroting ‘duurzaamheid loopt dwars door andere begrotingsprogramma’s heen’. 

Maar vervolgens blijkt dat er geen budget gereserveerd wordt om te anticiperen op klimaatverandering. En uit de begroting spreekt géén urgentie. 

Daarom sta ik nu hier. Er zou extra budget moeten zijn voor:

 • Duurzaamheid waaronder de energietransitie. Bijvoorbeeld voor
  • Boxtel Energie Neutraal 2030, dit is nog niet aangepast in het budget
  • En Werkgroepen zoals Energiek Boxtel hebben een aanzienlijke financiële motor nodig. 
  • Bovendien moeten bomen zo lang mogelijk kunnen blijven staan zodat er extra onderhoud voor bomen nodig is.
  • (Bomen kunnen pas na 40/50 jaar de CO2-uitstoot kunnen compenseren.   We hebben nog 13 jaar … )
 • Onderwijs. We hebben geld nodig voor de financiering van lesprogramma’s om kinderen bewust te maken van de transitie.
 • Economie. Stimulering van regionale business modellen gericht op duurzaamheid en bijdrage aan circulaire economie
 • Woonomgeving. Stimuleringsprogramma’s voor bewoners. Groene tuinen zodat we geen zandzakken hoeven te hamsterren. 

Er is dus niets gebudgetteerd. Ik hoor u denken. Waar haal ik het geld vandaan? Dat is een kwestie van keuzes maken. Het klimaat wacht niet. De VN liet vorige week weten dat we – inclusief voorgenomen beleid – op weg zijn naar 3 graden opwarming.. Hele landen worden onleefbaar vanwege droogte. De Noordzee slaat regelmatig over de dijken. We bereiken onomkeerbare tippingpoints.

Ik pleit voor een budget om klimaatadaptie in de Boxtelse samenleving financieel te verankeren.  

Maar een reorganisatie van de begroting grijpt nog niet in op lopende projecten. We moeten nu anticiperen zodat we een noodsituatie voorkomen.

Ik heb de ‘klimaattoets voor lopende projecten’ bedacht. De klimaattoets kijkt naar:

 • CO2 compensatie voor niet-duurzame projecten. Okay Boxtel wil graag een schaatsbaan, maar compenseer dan de CO2 uitstoot met concrete aantallen.
 • Urgentie. Duurzame projecten moeten voorrang krijgen. 
 • Draagvlak. Boxtelaren moeten tijdig betrokken zijn in het proces. Volledige informatie is hierbij essentieel.
 • Ruimte. Het besef dat we keuzes moeten maken en de ruimte maar 1 keer kunnen inrichten. Ruimte reserveren voor zon- en windenergie.
 • Grootschaligheid vs. juistschaligheid. Boxtel ambieert niet ‘groot, groter, groots’. Maar past ‘juistschaligheid’ toe (naar de Grote Transitie).
 • Klimaatrechtvaardigheid. Het besef dat wij met onze handelingen in Boxtel medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming en daarmee samenhangend vluchtelingen probleem.
 • Rode knop (naar Eindhovens model). Lopende zaken die niet voldoen aan de Klimaattoets moeten onmiddellijk gestopt kunnen worden en heroverwogen. Bijvoorbeeld. Het kappen van populieren in Oost, het hout bleek naar China getransporteerd te worden.

Het spreekt voor zich dat de herinrichting van de Markt nu wel al anticipeert op klimaatadaptie. Dus dit betekent een ontwerp inclusief hitte-eilanden en opname capaciteit van extreme neerslag.

Voorzitter, College en Raadsleden. Wie in 2016 op een beslissende positie zit, heeft een grotere verantwoordelijkheid dan ooit te voren. Met bijna al uw beslissingen, groot of klein, op elk beleidsterrein, kunt u bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem.  

Ik hoop, ook namens Transitie Boxtel, dat u vandaag stuurt met uw geld. Dat klimaatadaptie vanaf nu doorklinkt in alles wat u doet. 

Dank u wel.

 

Bijlage: links met actuele info over klimaatverandering

http://motherboard.vice.com/nl/read/het-heetste-jaar-ooit-was-2015-is-al-in-2025-is-de-nieuwe-norm?utm_source=motherboardfbned

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/nov/05/how-a-new-money-system-could-help-stop-climate-change

Jelmer Mommer klimaatjournalist op TED https://www.youtube.com/watch?v=gtu9GHhiK0o

http://www.nytimes.com/2016/11/04/business/energy-environment/paris-climate-change-agreement-official-now-what.html?_r=0

https://www.youtube.com/watch?v=90CkXVF-Q8M = Before the flood

The observer Nicolas Stern Cost of global warming is worst then I feared 6 nov 16

 

 The Guardian

browse all sections

Nicholas Stern

The Observer

Nicholas Stern: cost of global warming ‘is worse than I feared’

Ten years ago the leading economist warned about climate change in a landmark report – he says while there is cause for optimism, the picture is still grim

 Nicholas Stern: ‘With hindsight, I now realise that I underestimated the risks. I should have been much stronger in what I said.’ Photograph: David Levenson/Getty Images

Robin McKie

Sunday 6 November 2016 00.04 GMTLast modified on Monday 7 November 2016 17.35 GMT

Shares

2,071

Comments

556

 Save for later

Alot has happened since Nicholas Stern, then a permanent secretary at the Treasury, produced his landmark review of the impact of climate change 10 years ago. His work was quickly recognised as the definitive account of the economic dangers posed to the planet by global warming.

Since then, global temperatures have risen to record levels. Arctic summer sea ice has continued to shrink, as have many major land-based ice sheets. Carbon dioxide is being pumped into the atmosphere in ever-increasing amounts. At the same time, low-lying coastal areas, such as south Florida and parts of Bangladesh, are experiencing more and more flooding as sea levels have risen. Scientists have begun to link extreme weather events to the planet’s changing climate, while animal and plant species are gradualling moving towards the poles. So, a decade on, is Stern plunged in despair over our prospects? Not quite. While the picture is certainly grim, the world’s top climate economist still believes there are grounds for modest optimism.

 

Stern report: the key points

Read more

“We have been too slow in acting on climate change,” he told the Observer. “In particular, we have delayed the curbing of greenhouse gas emissions for far too long. When we published our review, emissions were equivalent to the pumping of 40-41bn tonnes of carbon dioxide into the atmosphere a year. Today there are around 50bn tonnes of carbon dioxide equivalent. At the same time, science is telling us that impacts of global warming – like ice sheet and glacier melting – are now happening much more quickly than we anticipated.”

In his report, published in October 2006, Stern warned that the cost of inaction would be far greater for future generations than the costs of actions taken today. “With hindsight, I now realise that I underestimated the risks. I should have been much stronger in what I said in the report about the costs of inaction. I underplayed the dangers.”

Miami, the great world city, is drowning while the powers that be look away

Read more

These are stark remarks. Yet the dramatic success of the Paris climate talks last year, and their subsequent rapid ratification by more than 90 countries, has provided the 70-year-old economist with a sense of hope: “It has taken only 11 months to get the Paris agreement ratified. It took eight years to get its predecessor, the Kyoto protocol, into force. So in a sense, the last 12 months have been encouraging.”

In his review, Stern made a cogent case for the need to make drastic reductions in fossil fuel burning to curb emissions of carbon dioxide, which are heating our atmosphere dangerously. The costs involved – in investing in the development of alternative energy sources, for example – would be far outweighed by the costs of coping with an overheated world afflicted by flooding, soaring temperatures, ruined crops and farmland, lack of food and displaced people, he argued. Most experts responded positively to the review.

Yet the world is still burning more and more fossil fuel and pumping more and more carbon dioxide into the atmosphere. This has both long- and short-term consequences. “Apart from raising carbon levels and temperatures, burning fossil fuels causes air pollution, as we have learned over the past five years,” says Stern. “The consequences are terrible. Air pollution kills more than 30,000 people a year in Britain. That is about one in 2,000 of the population. It has become one of the very big killers around the world. In China, it causes about 4,000 deaths a day.

“We are killing millions every year from air pollution produced by burning fossil fuels. Yes, there are other sources of air pollution but burning fossil fuels is a large part of the story. That understanding is new and very important.”

As a counterbalance, Stern points to the fact that in recent years there has been an encouraging increase in the use of sustainable technologies that should help us to wean us of our fossil fuel dependency. Cities like Barcelona and Bogotá have made themselves cleaner and healthier. Coal burning has peaked in China. Hybrid cars and electric vehicles are being sold in increasing numbers and the cost of making solar panels has been reduced by a factor of 20. “We have reached the point where we can now see that the alternative route is not really something that should be regarded as a cost. It is actually a much better way of doing things, even if you had never heard of climate change,” says Stern.

 

FacebookTwitterPinterest

 Heathrow’s third runway could be incompatible with the Paris climate targets, says Stern. Photograph: PA

But the message has taken too long to sink in, and as result we are approaching a crunch point, he argues. In the next 20 years, as economies across the globe expand, the planet is likely to build infrastructure – roads, buildings, ports and airports – that will more than double what already exists.

The crucial issue is the nature of that infrastructure. “If it is dirty and high carbon, it will lock us into that technology for a long time. We will be sentenced to live in cities where we cannot breath or move or be productive. If we do it using sustainable technology, however, we could have an extremely attractive future where you have strong growth, poverty is reduced, cities are cleaner and forests are saved. People have not sufficiently understood the importance of the next 20 years. They are going to be the most decisive two decades in human history.”

Last year’s Paris climate deal suggests there is a will to avoid the worst and there is a prospect of further strong agreements being reached at this month’s talks in Marrakech. India, China and the US have all made positive noises. Hillary Clinton is a firm supporter of climate change initiatives – but what if Donald Trump is elected president? This is a man who has claimed the concept of global warming was created “by and for the Chinese in order to make US manufacturing noncompetitive” and who has pledged to tear up the Paris agreement. Stern’s response is diplomatic: “It would make things very much more difficult,” he says.

 

FacebookTwitterPinterest

 The UK could still cut its carbon emissions from aircraft by 80% by 2050 – if there is a major improvement in aviation technology. Photograph: Steve Parsons/PA

Closer to home, Stern says he is confident the government understands the importance of adhering to its commitments to reduce UK carbon emissions by at least 80% by 2050 – despite the “policy wobbles” of the previous administration. David Cameron pledged his would be the greenest government ever but ended up cutting support for solar panels on homes, killing the Green Deal to help people insulate old homes, scrapping green building standards for new homes and cutting support for industrial solar projects. “To behave in an unpredictable way, as the government did last year, is to be really damaging to investment,” says Stern. “That is why it was worrying. But I am hopeful, though I cannot be sure, that the new administration will take a more balanced and predictable approach. It should certainly be at the core of the new government’s industrial strategy and I will be looking for hints of that in the chancellor’s autumn statement.”

The proposed new runway for Heathrow is a more complex issue, however. Analysis suggests the country could just about deal with the extra emissions produced by the additional planes, and still cut its carbon emissions by 80% by 2050 – if there is a major improvement in aviation technology. This would involve developing more efficient engines, better biofuels and lighter planes. “However, that commitment to reduce emissions by 80% was made in order to hold global temperature rises to 2C. The Paris climate deal suggested we should be more ambitious and go for a 1.5C limit. That means that if the UK’s targets are altered – as I believe they should be – to reflect the Paris agreement, there is now a question about whether we can have that extra runway and the extra carbon emissions it will generate. We need to check again if it is manageable,” adds Stern.

The Paris agreement remains central to Stern’s sense of cautious optimism. “It was the honesty of the delegates’ awareness of the nature of the problem and the speed of the agreement’s ratification that has given me most hope. We have a lot to do to limit carbon emissions to an effective level. I am confident that it is possible to achieve that, though I cannot say that I am confident it will happen.”

 

Aan de Keukentafel bij Mirjam Bemelmans

Omroep Dommelland

 

 

 

 

Duurzame Week Boxtel

DWB-peulvruchten-recepten

deduurzameweekboxteldaf

pdf klik hier

 

Hier volgt meer informatie over de evenementen in de Duurzame Week, 

deel vanaf maandag 3 oktober

 • Expositie Ocean Sole in het Waterschapsgebouw van Waterschap De Dommel

Tot 10 oktober

kunst van gerecyclede slippers uit Kenia2 Boxtelse mannen hadden een lumineus idee als oplossing voor de plastic soup. Ze verzamelen slippers en reclyden deze tot prachtige kunstobjecten. 

 • Route naar Energieneutraal Boxtel in 2030

Op maandag 3 oktober wordt om 19.30 uur in het Gemeentehuis een presentatie gegeven over het maken van een route of scenario voor een Energieneutraal Boxtel in 2030. Die presentatie wordt verzorgd door Dennis Schoenmakers van het bureau Quintell Intelligence uit Amsterdam. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Motie Gemeenteraad

Transition Town Boxtel heeft het initiatief genomen voor de presentatie. Zij hadden met instemming de motie gelezen die recentelijk in de Gemeenteraad is aangenomen met als doelstelling ‘Boxtel energieneutraal 2030.’  De klimaatverandering gaat immers sneller dan vele deskundigen dachten, dus is het goed te weten hoe en wat er mogelijk is, want de tijd dringt. Daarom werd er contact gelegd met het bureau Quintell Intelligence omdat hun mensen ook meewerkten aan het rapport over een Energieneutraal Nederland 2030 voor de Stichting Urgenda, bekend van de gewonnen Klimaatrechtszaak. 

Energie Transitie Model

Bij een voorgesprek met de heer Schoenmaker bleek dat zij werken met een speciaal ‘Energie Transitie Model’ en dat model ook op lokaal niveau kunnen toepassen. Voor de presentatie worden uitdrukkelijk de Boxtelse bestuurders en politici uitgenodigd, maar hij is natuurlijk ook bedoeld  voor de leden van de Energie Coöperatie Boxtel, adviseurs, ecomediairs en installateurs, en verder iedereen die zich op de een of andere manier bezig houdt met de duurzame energietransitie.

 • Geluksavond met Janne Willems

Op dit moment toert ze door de States en heeft ze haar 30e land ter wereld bezocht. Janne Willems, ook wel Janne Plukt, verzamelt mooie momenten. 

Haar zoektocht naar geluksbeleving in andere culturen wordt door veel mensen online gevolgd. Via blogs, Instagram, Facebook, you Tube en Twitter deelt Janne haar ervaringen. En dat maakt blij! Zo optimistisch en open Janne in het leven staat, zo reist ze de wereld rond. In haar boek “Pluk je moment” zie je vooral de vele kleurrijke tekeningen die Janne onderweg verzamelde. In Azië of Nieuw-Zeeland, in Europa of Amerika, Janne stapte gewoon op iedereen af. Overal ter wereld wordt Janne inmiddels gevraagd om over haar verzameling van mooie momenten te spreken. Janne is genomineerd voor de Libelle Ster, een prijs voor sterke vrouwen die hun energie inzetten voor een mooi resultaat. En op 4 oktober is Janne te gast bij de Duurzame Week Boxtel. Hier kunt u kennismaken met Janne. haar horen over de crowdfunding, het couchsurfen en zelf ondervinden dat geluk in de mooie momenten zit. Het blijkt dat vele geluksmomenten verbonden zijn aan momenten in de natuur.

Iedereen is welkom op 4 oktober vanaf 19.30 inloop en start om 20.00 uur bij restaurant En Garde, Markt 34 in Boxtel. 

De avond is vrij toegankelijk, maar we vragen u om een waardering achteraf in het potje te doen voor Janne. 

Seize your moment

 

 • Expo en Lezing lokale luchtkwaliteit

Hoe vervuild is de lucht in Boxtel?

Hoeveel effect heeft het fijnstof van de duizenden auto’s die over de A2 langs Boxtel rijden? En wat doen de lokale boeren met onze lucht? Hoe goed of slecht is het eigenlijk gesteld met onze luchtkwaliteit in Boxtel? In de Duurzame Week Boxtel -van 1 tot 11 oktober- wordt daar door Lokale agenda ‘21 i.s.m. de Fietsersbond Boxtel aandacht aan geschonken.  Met een doorlopende informatiestand over luchtkwaliteit in de bibliotheek Boxtel en een verfrissende lezing door Bernard Gerard, expert mileu- en klimaatzaken. 

De  informatiestand/expositie heeft dit jaar als thema de luchtkwaliteit rond Boxtel. U krijgt beelden te zien van de luchtkwaliteit waarbij naast de regionale vervuiling de invloed van lokale verkeersactiviteit en de agrarische sector duidelijk zichtbaar zijn. In de navolgende beelden bent uzelf aan zet ‘keuze-veranderen-combineren’.  Het geeft een kijkje in uw toekomst.  

Op donderdag 6 oktober houdt Bernard Gerard,  milieudeskundig op vele vlakken, een geanimeerde lezing over luchtkwaliteit. Hij zal speciaal voor Boxtel de luchtkwaliteitsbepalende factoren in zijn lezing belichten; de regionale achtergrond, het verkeer op de A2, huishoudens die veel hout stoken, het mogelijke biomassaprogramma van Boxtel en het VGO van Heederik (het veeteelt onderzoek). Er is een korte koffiepauze. Daarna is er gelegenheid tot vragen en discussie. Iedereen is welkom. De lezing is gratis en begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur, Bibliotheek Boxtel, Burgakker 4 Boxtel.

 

 • lezing Biomimicry Bas Sanders

Vrijdag 7 oktober 2016 om 11.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis

Biomimicry: Innovatie geïnspireerd door de natuur.

In het kader van de Duurzame Week Boxtel, geeft Bas Sanders een lezing over Biomimicry in het gemeentehuis van Boxtel. Voor iedereen vrij toegankelijk en op z’n minst inspirerend, boeiend en interessant.

Natuurlijk weet je wel wat de natuur is. Maar.. weet je ook hoe die werkt en hoe we er ons voordeel mee zouden kunnen behalen?  Biologen natuurlijk wél, maar ingenieurs, architecten en ontwerpers nauwelijks. En dat is zonde. Want ook bij het bedenken van nieuwe gebouwen, energievoorzieningen of productietechnologie, kun je veel leren van de natuur.

Biomimicry (bios = leven, mimesis = imiteren) is een internationaal sterk groeiend nieuw vakgebied waarbij wordt met kennis van de technologie van de natuur (3,8 miljard jaar R&D!) en vanuit systeemdenken tot duurzame oplossingen te komen. De natuur heeft miljarden jaren ervaring m.b.t wat wel of niet werkt op aarde.

Het is dus absoluut geen gek idee voor de mensheid om bij uitdagingen eerst te kijken naar de oplossingen die door de natuur al zijn bedacht.

Gelukkig zijn er ook al tal van voorbeelden waarbij biomimicry van toepassing is. Kijk maar eens naar de windturbines met wieken als vinnen van walvissen. Of pompen die zijn gebaseerd op de vorm van schelpen, bacterievrije oppervlakken die werken als haaienhuid. Het zijn allemaal innovaties die met behulp van biomimicry zijn ontstaan.

Spreker Bas Sanders is mede-oprichter van stichting biomimicryNL en werkt vanuit Sanders Innovation en Sanders Machinebouw aan duurzame innovatie . De Duurzame Week Boxtel is blij met een spreker van zijn formaat en nodigt iedereen Van Harte uit deze lezing bij te wonen in het gemeentehuis te Boxtel op 7 oktober om 11.00 uur (tot ca. 12.30 uur).
  

 • 7 oktober in de bovenzaal van Cafe Vollop aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

Duurzame Week Boxtel daagt je uit met een quiz

Van 1 oktober tot en met 10 oktober  is het de Duurzame Week in Boxtel (DWB). Een uniek initiatief van diverse organisaties, bedrijven en verenigingen geïnitieerd door Transitie Boxtel. De Gemeente Boxtel deelt kennis, inzet en ervaring en draagt eveneens bij tot dit bruisend initiatief. Er staan in de DWB meer dan twintig activiteiten gepland en het aantal groeit nog steeds. Voor de quiz Greenchallenge (7 oktober in Cafe Vollop) vragen we echter speciaal uw aandacht. 

“Een bijzonder mooie quizlocatie”, vonden Mirjam Bemelmans en Nadja van Berkel de bovenzaal van Cafe Vollop op de markt (voorheen Marktzicht). Hier kan een nieuw initiatief zich ontspruiten, zeker omdat ook horecaman Joris van den Akker innovatieve en duurzame ideeën een warm hart toedraagt. “Het idee is om hier maandelijks een ‘duurcafe’ te organiseren en hoe leuk is het dan om te starten tijdens de Duurzame Week Boxtel”, licht van Berkel toe: “Mirjam is bijzonder goed op de hoogte van schaliegas, maar daarnaast weet ze ontzettend veel van duurzaamheid. Samen met andere leden van Transitie Boxtel komen we een heel eind qua kennis”. 

Waarom een quiz?

Als je duurzaamheid onder de aandacht wilt brengen, moet je de huidige trends volgen. Kijken wat mensen aanspreekt en wat ze leuk vinden. Vandaar dat team Bemelmans en Van Berkel al snel aan een quiz dacht. Zeker in het Boxtelse waar veel mensen wel van een spelletje houden. Ze zijn er druk mee. En de vragen, filmpjes en instinkers worden dagelijks verbeterd. Ook voor wat betreft de quizformule wordt er aan een totaal ander format gewerkt. Het zal dus niet alleen voor de deelnemers spannend worden. 

Crossmediaal

Duidelijk mag zijn dat het geitenwollensokkenprincipe hier totaal overboord is gegooid. In een trendy cafe, campagnes via Facebook, Instagram en Loesjes tekst: Nederlanders schrikken gewoon van het woordje ‘duur’ in duurzaamheid geven aan dat het hier een eigentijdse quiz betreft. Een quiz die na de première en bij genoeg belangstelling ook voor groepen en bedrijven gepresenteerd kan worden. Ook hier voert de duurzaamheid de boventoon. De Boxtelse items geven de locals echter wel een streepje voor. Äct local think global’ lijkt de lijfspreuk van de twee powervrouwen. 

Op 7 oktober gaat om 19.00 uur de deur open. Zo’n vijftig deelnemers zullen dan strijden om de eer en wellicht een deel- of doorgeefprijs. Wie het eerst komt… Om zeker te zijn van een plaats kun je via een e-mail naar mirjambemelmans@gmail.com een plaats reserveren. Deelname kost 5,- euro en het eerste groene drankje is van het huis. 

 

 • Film Movement toont jongeren met lef en  geloof in de toekomst

Op de Duurzame Dag  zelf, op tien – tien, 10 oktober geeft de Duurzame Week Boxtel jongeren een traktatie. Want zij zijn het die de toekomst maken. En zij mogen best eens extra in het positieve licht staan. Vandaar een vertoning van de film Movement. Een van de makers,  Job van Assen is eveneens zelf aanwezig bij deze inspirerende wereldse klimaatfilm. 

Klimaatverandering. Je weet dat het er is en toch zegt het  je misschien niet zoveel. Wat kun je er eigenlijk zelf aan doen? In Movement volgen we vier jonge mensen die op verschillende manieren hun bijdrage leveren om de klimaatcrisis tegen te gaan. Nee, het is geen suffe onderwijsfilm, maar een film waarbij je betrokken raakt en begrijpt waarom de vier doen wat ze doen. Je wordt zelfs blij van de verhalen. Iedereen heeft het in zich de wereld mooier te maken. Na het zien van Movement weet je dat het zo is. En dat geeft moed en een boost voor de toekomst (en het klimaat).  

De documentaire makers Job en Ellard portretteerde sociale en milieu rechtvaardigheid acties. Movement laat de verhalen zien van vier jonge mensen in Europa die zich inzetten voor klimaat- rechtvaardigheid. Wat drijft ze en waar doen ze het voor? o volgen we Luka, de rondreizende fotograaf die zijn verhaal met foto’s vertelt. We volgen de Noorse Ina en genieten van de werkelijk bloedmooie Lofoten eilanden, een kwetsbaar gebied dat wordt bedreigd door olieboringen. “Ontroerend is het sterke saamhorigheidsgevoel dat op verschillende momenten in de film zichtbaar wordt. Bij die VN Klimaatonderhandelingen van 2013 probeert Lucy het beslissingsproces te beïnvloeden. Mensen zouden niet bang moeten hoeven zijn voor de toekomst van hun kinderen, stelt ze beslist. Ook zij is bang, maar ze probeert haar angst om te buigen naar woede en die te richten op degenen die volgens haar die onveilige wereld veroorzaken. Haar advies aan mensen die zich willen inzetten, maar niet weten hoe: begin gewoon en blijf jezelf steeds uitdagen”. 

In Duitsland reizen we mee met Nathan naar het Klimaatkamp in Manheim, waar hij en anderen er alles aan doen om de kolenindustrie te stoppen. Stuk voor stuk jonge mensen die boeien en enthousiasmeren.

Jongeren in beweging

In 80 minuten geven  jongeren een prachtig beeld van de klimaatbeweging die bestaat uit vele miljoenen mensen van over de hele wereld. Met de verhalen proberen de filmmakers de kijker te inspireren om zelf, op welke manier dan ook, aan de slag te gaan en onderdeel te worden deze beweging. 

Iedereen is welkom en jongeren al helemaal. De film is gratis te zienl op 10 oktober om 19.30 uur in Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20 Boxtel

 • Circulaire economie door LA21 georganiseerd. Nancy Bocken TU Delft over kringloop-economie en interactie Boxtelse bedrijven. dr. Nancy Bocken, werkzaam aan de Technische Universiteit Delft, zal in haar inleiding de business modellen van innovatieve recycle bedrijven onder de loep nemen. Hoe kunnen bedrijven door duurzame innovaties meer bijdragen aan een kringloop-economie? Zij zal proberen om vanuit het perspectief van die bedrijven een overzicht te bieden van wat die bedrijven kunnen doen aan duurzame productie; hoe dit aansluit bij de wensen van de consument en wat kunnen wij er als consumenten aan veranderen. Zij zal ook vanuit haar visie reageren op de inbreng op die avond van enkele -vooral Boxtelse- bedrijven.

 

 

 

Inspirerende film “Tomorrow” opent Duurzame Week Boxtel

LOGO_DEF

Zaterdag 1 oktober in Podium Boxtel, aanvang 20.15 uur, toegang 7,50 euro

home_equipe_0

Een groep met de naam Tomorrow begon een beweging die de problemen waarmee onze planeet kampt, wilde aanpakken. Gewoon door zelf te beginnen. Het is tevens de titel van een inspirerende documentaire van Cyril Dion en actrice Mélanie Laurent die dit gedachtegoed daarmee uitdragen. Met die film opent dit jaar op 1 oktober de extra lange Duurzame Week in Boxtel, want tot en met 10 oktober zijn er zeer diverse activiteiten te beleven.

Een veilige toekomst

Het klimaat verandert en de mens heeft nog nooit in zulke hete omstandigheden geleefd. Deze ongewenste verandering grijpt in op allerlei aspecten van onze levens. Tomorrow behandelt in een aantal hoofdstukken deze nieuwe situatie. We moeten namelijk anders tegen zaken als economie, politiek, democratie, energie en onderwijs aankijken, willen we onze kinderen nog een veilige toekomst kunnen bieden op een leefbare Aarde. De beweging, die inmiddels steeds meer aanhangers begint te krijgen, probeert een betere wereld te benaderen vanuit oplossingen in plaats van te denken in problemen. Het begint met sympathieke initiatieven, zoals een Britse gemeenschap die aan het moestuinieren slaat en door hun hele stadje gewassen gaat verbouwen. Voorbijgangers mogen uien, prei, kruiden en kool meenemen. Het blijkt ontzettend goed te werken.

Ook democratie en onderwijs

Op grotere schaal begint ook de Amerikaanse stad Detroit met het verbouwen van gewassen binnen de stadsgrenzen. Na het instorten van de auto-industrie kromp de bevolking en bleek het mogelijk om de eigen bevolking van voedsel te voorzien zonder duizenden schadelijke kilometers af te leggen.
Volgens Dion en Laurent moeten we niet alleen de manier waarop we onze voedselvoorziening verzorgen drastisch omgooien. Ook de energievoorziening en het financiële systeem moeten veranderen. En bijvoorbeeld ook de wijze waarop we ons onderwijs en democratie organiseren. De makers grijpen ter illustratie hiervan telkens terug op reeds bestaande ontwikkelingen, zoals het ontstaan van complementaire geldsystemen.

Eigen invloedssfeer

De documentairemakers laten veel positiviteit zien, en tonen vooral inspirerende projecten voor een betere wereld. Tomorrow laat je dan ook achter met een goed gevoel. We moeten nu echt in actie komen om een betere toekomst te realiseren en het is goed om binnen je eigen invloedssfeer te beginnen, waar je woont, studeert en waar je werkt. Zo moeten ook de grotere machten, waaronder de winstbeluste multinationals, met hun korte-termijndenken mee-veranderen. De mensen achter Tomorrow hebben het hart op de juiste plek en hun visie wordt ondersteund door vooraanstaande wetenschappers. Hierdoor loop je de bioscoop uit met de gedachte dat het inderdaad allemaal anders kan en moet. Nu die andere Aardbewoners nog.

Tomorrow trailer

1456751876-1

Klimaatparade Amsterdam 29 november

Transition Town Boxtel bij De Klimaat Parade in A’dam

2015-nov.klimaat 002 2015-nov.klimaat 008 2015-nov.klimaat 011 2015-nov.klimaat 021 2015-nov.klimaat 026 20151129_135100 Boxtel Adam2 - kopie Boxtel adam3 - kopie DSC02759